FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मुक्त कमैया छुट अनुदान प्राप्त गर्न बाँकी रहेको निवेदन । ७७/७८ 11/27/2020 - 15:37 PDF icon Nibedan Format.pdf
आ.व. २०७७/७८ को प्रथम चाैमासिक खर्च प्रतिवेदन ७७/७८ 11/27/2020 - 11:25 PDF icon SuTRA__म.ले.प.फा.नं. २१३.pdf
वार्षिक प्रतिवेदन २०७६-७७ ७७/७८ 11/13/2020 - 12:43 PDF icon Geruwa Annual Report 2076-77.pdf
जिल्ला दररेट २०७७-७८ ७७/७८ 09/04/2020 - 09:21 PDF icon District_darrate_2077_78 (1).pdf
आव २०७४-७५ को दोस्रो सार्वजनिक सुनवाइ प्रतिवेदन ७४/७५ 08/16/2020 - 18:18 PDF icon आव २०७४-७५ को दोस्रो सार्वजनिक सुनवाइ प्रतिवेदन.pdf
आव २०७४-७५ को प्रथम सार्वजनिक सुनवाइ प्रतिवेदन ७४/७५ 08/16/2020 - 18:17 PDF icon आव २०७४-७५ को प्रथम सार्वजनिक सुनवाइ प्रतिवेदन.pdf
आ.व. २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७७/७८ 08/02/2020 - 17:55 PDF icon pragati partibedan fy76-77.pdf
जिल्ला दररेट २०७६।७७ ७६/७७ 07/17/2019 - 17:50 PDF icon Bardiya, District rate for 076-77 C.pdf
गेरूवा गाउँपालिकाको Village Profile ७५/७६ 01/24/2019 - 17:14 PDF icon Geruwa Rural Municipal Profile FINAL Kartik.pdf