FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विनियोजन ऐन 2078 ७८/७९ 07/18/2021 - 10:43 PDF icon २. विनियोजन ऐन 2078.pdf
आर्थिक ऐन 2078 ७८/७९ 07/18/2021 - 10:42 PDF icon १. आर्थिक ऐन 2078.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 04/05/2021 - 11:17 PDF icon ४. स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
गाउँपालिकाको स्वास्थ्य ऐन २०७६ ७६/७७ 08/31/2020 - 10:53 PDF icon २२. गेरूवा गाउँपालिकाको स्वास्थ्य ऐन २०७६.pdf
जोखिम भत्ता कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 08/28/2020 - 16:13 PDF icon ३. जोखिम भत्ता कार्यविधि २०७७.pdf
विनियोजन ऐन २०७७ ७६/७७ 08/28/2020 - 16:13 PDF icon २. विनियोजन ऐन २०७७.pdf
आर्थिक ऐन २०७७ ७६/७७ 08/28/2020 - 16:12 PDF icon १. आर्थिक ऐन २०७७.pdf
राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ ७६/७७ 08/28/2020 - 16:11 PDF icon २६. राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६.pdf
अनुगमन तथा मूल्याकंन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 08/28/2020 - 16:11 PDF icon २५. गेरूवा अनुगमन तथा मूल्याकंन कार्यविधि २०७६.pdf
विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ ७६/७७ 08/28/2020 - 16:10 PDF icon २४. विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६.pdf

Pages