FAQs Complain Problems

कार्यपालिकाको निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७७ श्रावण १३ गतेको निर्णयहरू

७७/७८ 09/03/2020 - 09:44 PDF icon 77. २०७७ श्रावण १३ गतेको निर्णयहरू.pdf

२०७७ अषाढ ३० गतेको निर्णयहरू

७६/७७ 09/03/2020 - 09:43 PDF icon 76. २०७७ अषाढ ३० गतेको निर्णयहरू.pdf

२०७७ अषाढ २२ गतेको निर्णयहरू

७६/७७ 09/03/2020 - 09:42 PDF icon 75. २०७७ अषाढ २२ गतेको निर्णयहरू.pdf

२०७७ अषाढ ९ गतेको निर्णयहरू

७६/७७ 09/03/2020 - 09:42 PDF icon 74. २०७७ अषाढ ९ गतेको निर्णयहरू.pdf

२०७७ अषाढ ९ गतेको निर्णयहरू

७६/७७ 09/03/2020 - 09:41 PDF icon 73. २०७७ अषाढ ९ गतेको निर्णयहरू.pdf

२०७७ अषाढ ६ गतेको निर्णयहरू

७६/७७ 09/03/2020 - 09:41 PDF icon 72. २०७७ अषाढ ६ गतेको निर्णयहरू.pdf

२०७७ अषाढ ५ गतेको निर्णयहरू

७६/७७ 09/03/2020 - 09:41 PDF icon 71. २०७७ अषाढ ५ गतेको निर्णयहरू.pdf

२०७७ जेष्ठ २७ गतेको निर्णयहरू

७६/७७ 09/03/2020 - 09:40 PDF icon 70. २०७७ जेष्ठ २७ गतेको निर्णयहरू.pdf

२०७७ जेष्ठ १८ गतेको निर्णयहरू

७६/७७ 09/03/2020 - 09:40 PDF icon 69. २०७७ जेष्ठ १८ गतेको निर्णयहरू.pdf

२०७७ जेष्ठ ७ गतेको निर्णयहरू

७६/७७ 09/03/2020 - 09:39 PDF icon 68. २०७७ जेष्ठ ७ गतेको निर्णयहरू.pdf

Pages