FAQs Complain Problems

घटना दर्ता

छोरी बचाउ कार्यक्रम

- सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन पेश गर्ने

- वडा कार्यालयको शिफारिस सहित गाउँपालिकामा पेश गर्ने

- आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गर्ने