FAQs Complain Problems

छोरी बचाउ कार्यक्रम

- सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन पेश गर्ने

- वडा कार्यालयको शिफारिस सहित गाउँपालिकामा पेश गर्ने

- आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गर्ने

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
गेरूवा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नि: शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

१. सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस

२. जन्मदर्ताको प्रतिलिपि 

३. विवाह दर्ताको प्रतिलिपि

४. बाबु आमाको नागरिकताको प्रतिलिपि

५. खोप कार्डको प्रतिलिपि

६. बैकंको खाता नम्बर

जन प्रतिनिधि