FAQs Complain Problems

संस्था सुचिकृत

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
बशुन्धरा थारू
सेवा दिने कार्यालय: 
गेरूवा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

१. निवेदन

२. संस्थाको PAN Number

३. घरेलुको प्रमाणपत्र

४. कर चुक्ताको प्रमाणपत्र

५. संस्थाको हकमा विधान

६. गैह्र सरकारी संस्थाको हकमा समाज कल्याण परिषदमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र

 

प्रक्रिया: 

१. निवेदन पेश गर्ने

२. आवश्यक सम्पूर्ण कागजात पेश गर्ने

३. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तोक आदेश

 

जन प्रतिनिधि