FAQs Complain Problems

जग्गा नाप गर्ने के गर्नु पर्छ ?

जग्गा नाप गर्न पर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरू 

१. निवेदन

२. लालपूर्जाको प्रमाणपत्र

३. नागरिकताको प्रमाणपत्र

४. दस्तुर

जन प्रतिनिधि