FAQs Complain Problems

समाचार

छोरी बचाउ कार्यक्रमको लागि आवश्यक कागजातहरू के के हुन ?

छोरी बचाउ कार्यक्रमको लागि देहाय बमोजिमका कागजातहरू गेरूवा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

१. सम्बन्धित वडा कार्यालयको शिफारिस पत्र

२. छोरीको खोप कार्ड

३. छोरीको जन्मदर्ता

४. बाबु-आमाको विवाह दर्ता

५. बैकंको खाता नम्बर

 

जन प्रतिनिधि