गेरूवा गाउँपालिकाको मोवाइल एप "हाम्रो गेरूवा" प्रयोग गरी गाउँपालिका सम्बन्धी जानकारी लिनुहोस ।

" हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विध्यालय पुर्याअैा ।" ।

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

ईमेल: c.geruwarmun@gmail.com
फोन नं: 9858038111

उपाध्यक्ष

ईमेल: vc.geruwarmun@gmail.com
फोन नं: 9858037111

वडा अध्यक्ष, वडा नं. १

ईमेल: ward1.geruwamun@gmail.com
फोन नं: 9858038121

वडा अध्यक्ष, वडा नं. २

ईमेल: ward2.geruwamun@gmail.com
फोन नं: ०८४-४४२००३

वडा अध्यक्ष, वडा नं. ३

ईमेल: ward3.geruwamun@gmail.com
फोन नं: 9858038120

वडा अध्यक्ष, वडा नं. ४

ईमेल: ward4.geruwamun@gmail.com
फोन नं: 9858038119

वडा अध्यक्ष

ईमेल: ward5.geruwamun@gmail.com
फोन नं: 9858038122

वडा अध्यक्ष, वडा नं. ६

ईमेल: ward6.geruwamun@gmail.com
फोन नं: 9858038114

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: 9868041857

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: 9864930282

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: 9848371396

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: 9848057207

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: 9819559828

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: 9864704865